pl
+48 535 850 951
·
info@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-17:00
pl
+48 535 850 951
·
info@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-17:00

Upadłość, a restrukturyzacja przedsiębiorstwa – zasady ogłaszania upadłości i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Upadłość, a restrukturyzacja przedsiębiorstwa – zasady ogłaszania upadłości i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i brak możliwości wywiązywania się ze zobowiązań przez dłuższy czas mogą oznaczać powstanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co istotne, dłużnik musi złożyć stosowny wniosek w krótkim terminie 30 dni od dnia powstania ku temu przesłanek. W niektórych przypadkach rozwiązaniem może być jednak przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

UPADŁOŚĆ

Upadłość może ogłosić:

  • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisana do CEiDG
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej
  • osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • spółki osobowe: partnerskie, komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne
  • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo-akcyjnej – komplementariusz – osoba mająca obowiązek prowadzić sprawy spółki)
  • wspólnicy spółki partnerskiej

 

WAŻNE! Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła ku temu podstawa.

 

Wniosek może złożyć sam dłużnik oraz każdy jego wierzyciel.

Postępowanie upadłościowe osób fizycznych powinno być prowadzone w sposób umożliwiający umorzenie zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone.

 

WAŻNE! Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

 

Przesłanki upadłości – niewypłacalność

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Niewypłacalność dłużnika występuje, kiedy nie reguluje on wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

 

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

 

Śmierć przedsiębiorcy

W razie śmierci przedsiębiorcy, można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o jej ogłoszenie został złożony w terminie roku od dnia śmierci. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wierzyciel, spadkobierca, oraz małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego (nawet, jeśli nie dziedziczyli po nim spadku).

 

 

RESTRUKTURYZACJA

Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy.

 

Postępowania restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Prawo restrukturyzacyjne daje możliwość przeprowadzenia działań naprawczych (by nie dopuścić do upadłości przedsiębiorstwa) oraz zawarcia układu z wierzycielami. Ustawa przewiduje cztery sposoby restrukturyzacji (przedsiębiorca może wybrać optymalną w danych warunkach procedurę, zarówno pod kątem czasu trwania, jak i ochrony przed przymusową egzekucją wierzycieli):

  • postępowanie o zatwierdzenia układu – postępowanie uproszczone; najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, którzy są wypłacalni, ale spodziewają się problemów finansowych w przyszłości. Wniosek o zatwierdzenie układu składany jest do sądu wtedy, kiedy dłużnik uzyska większość głosów wierzycieli wymaganych do zawarcia układu. W tym trybie dłużnik może podejmować indywidualne rozmowy z wierzycielami. Dłużnik musi także wybrać doradcę restrukturyzacyjnego, który weryfikuje propozycje układowe pod kątem zgodności z prawem i ustaleniami z wierzycielami,
  • przyspieszone postępowanie układowe – w tym trybie do zawarcia układu dochodzi na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli,
  • postępowanie układowe – postępowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub będących na skraju niewypłacalności. Zarząd przedsiębiorstwem znajduje się co do zasady nadal w rękach dłużnika, jednak jest pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik może uzyskać ochronę przed poszczególnymi egzekucjami. Musi także przedstawić propozycje układowe we wniosku kierowanym do sądu,
  • postępowanie sanacyjne – działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

 

Układ częściowy

Uzyskanie porozumienia z największymi wierzycielami (np. bankami)  powoduje, że przedsiębiorstwo dalej funkcjonuje i zaspakaja  pozostałe zobowiązania. Układ częściowy umożliwia zawarcie porozumienia bez potrzeby uruchamiania procedury dotyczącej wszystkich wierzycieli.

 

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie musi wiec oznaczać upadłości. We współpracy z profesjonalistami dłużnik może wybrać optymalny w danych warunkach model postępowania zmierzający do restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zawarcia układu z wierzycielami. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z  naszą kancelarią.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Photo by Mishal Ibrahim on Unsplash[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nasz serwis www ma określone zasady. Klikając przycisk "Akceptuję" lub kontynuując przeglądanie serwisu, akceptujesz je. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close