O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek – Dr hab. Adam Opalski

Od wejścia w życie kodeksu spółek handlowych minęło siedem lat. Czy uzasadniony jest zatem postulat przeprowadzenia zasadniczej reformy polskiego prawa spółek? Za realizacją takiego postulatu mogą przemawiać jedynie doniosłe względy. Akty prawne rengi kodeksowej powinna bowiem w założeniu charakteryzować stabilność. Uchwalenie kodeksu jest traktowane jako zakończenie ważnego etapu prac zmierzających do uporządkowania na wiele lat…

Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego, zagadnienia podmiotowe – Dr Andrzej W. Wiśniewski

Regulacja podstawowych pojęć prawa gospodarczego w kodeksie cywilnym ma charakter wtórny, jest niepełna, powierzchowna i niespójna. Trudno w jego przepisach dostrzec klarowną koncepcję wyodrębnienia profesjonalnego obrotu gospodarczego. Także regulacje dotyczące transakcji gospodarczych są wciąż niekompletne. Konstatacja, że „wydaje się, iż Polska dysponuje współcześnie dość nowoczesnym i przystosowanym do potrzeb gospodarki rynkowej systemem prawa cywilnego” ,…

Incydentalne nowelizacje psują prawo spółek – Dr Andrzej W. Wiśniewski

Propozycje nowelizacji kodeksu spółek handlowych – zarówno projekt rządowy, jak i poselski – mają kilka kardynalnych wad. Nie tylko rozbijają system, ale co gorsza, zamiast coraz lepiej chronić obrót gospodarczy, stanowią zagrożenie dla otoczenia biznesowego spółek. Niepokojących wydaje się kilka kwestii. Zwolnienie na przykład spółki cywilnej z obowiązku przekształcenia się w jawną, gdy zacznie prowadzić…

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka z Ministrem Sprawiedliwości 2 lipca 2010r

  Ze strony MS udział w spotkaniu wzięli: Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarze Stanu Panowie Igor Dzialuk i Zbigniew Wrona, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego sędzia Jan Bołonkowski, zca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka Pani Marzena Kruk oraz sędzia Paweł Jaros /były Rzecznik Praw Dziecka/, Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych sędzia Jolanta…

Separacja od dzieci

  Dziennik rzeczpospolita zamieszcza artykuł p. Marka Domagalskiego pod tytułem: Rozwód nie musi się wiązać z separacją od dzieci: „Nasze prawo odstaje znacząco od zachodnich regulacji, posługuje się ogólnymi pojęciami: piecza, opieka, kontakt. Tymczasem decydujące jest miejsce zamieszkania dziecka. Jeżeli nawet rodzice dogadają się co do kontaktów, a sąd porozumienie zatwierdzi, to jeśli matka zabierze…

Odpowiedzialny lobbing

  W ramach projektu „Odpowiedzialny lobbing – skuteczne narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ZP Business Centre Club wydał pracę zbiorową stanowiącą „Kompendium wiedzy o lobbingu”. Na pracę składają się opracowania specjalistów z różnych dziedzin, w tym p. prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, specjalistki w dziedzinie etyki życia gospodarczego, filozofii…

Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie zobowiązań alimentacyjnych

  Stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, począwszy od czerwca 2011 roku orzeczenia, ugody oraz inne dokumenty urzędowe dotyczące alimentów będą uznawane w krajach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności dodatkowego postępowania i bez…

Propozycje zmian do procedury karnej

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zaproponowali w swym projekcie zmian procedury karnej wprowadzenie przepisu, w myśl którego strony powinny być obecne podczas ogłoszenia wyroku. Propozycja ta spotkała się z szeroką krytyką adwokatów, którzy podnoszą, że Powaga sądu ważna, ale sprawność ważniejsza. Jak podnosi adwokat Rafał Wąworek: „Może w mieście powiatowym, gdzie jest jeden mały sąd,…

Kontakt z dzieckiem

Dziennik Gazeta Prawna zamieszcza wystąpienie adw. Rafała Wąworka w sprawie kar za ograniczanie kontaktów z dzieckiem: Za utrudnianie kontaktów z dzieckiem sąd będzie mógł zasądzić od rodzica tzw. kwotę przymusową. Nie będzie to zwyczajna grzywna, ale swego rodzaju zadośćuczynienie dla drugiego rodzica. Takie zmiany niesie nowela  kodeksu postępowania cywilnego, którą Sejm wczoraj uchwalił, a która…