Polish parliament.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka z Ministrem Sprawiedliwości 2 lipca 2010r

 

Ze strony MS udział w spotkaniu wzięli: Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarze Stanu Panowie Igor Dzialuk i Zbigniew Wrona, Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego sędzia Jan Bołonkowski, zca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka Pani Marzena Kruk oraz sędzia Paweł Jaros /były Rzecznik Praw Dziecka/, Naczelnik Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Departamencie Sądów Powszechnych sędzia Jolanta Zagajewska, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego sędzia Robert Zegadło oraz przedstawiciele biura prasowego ministra.

Ze strony organizacji udział wzięli: Ireneusz Dzierżęga prezes zarządu CPOiD, Marek Borkowski – wiceprezes, adwokat Rafał Wąworek, dr Barbara Gujska /Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, członek Rady Programowej CPOiD/, Robert Kucharski /Fundacja Akcja/, Wojciech Kuleczka ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych PERES, będący również członkami Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa.

Podjęte działania ze strony ministerstwa odnośnie inicjatywy zmian w przepisach kpc, w tym m.in. usprawnienia egzekucji kontaktów z dziećmi, przedstawił minister Krzysztof Kwiatkowski, co ujęte zostało szerzej w komunikacie prasowym na stronie Ministerstwa z 2 lipca 2010r. Niewątpliwie cieszą nas rozwiązania, które w końcu staną na przeszkodzie bezprawnemu ograniczaniu kontaktów głównie ojców z dziećmi, strat moralnych i materialnych, które ponosi dziecko i odwiedzający je rodzic, gdyż za poniesione nadaremnie koszty podróży zapłaci ten, który do kontaktu nie dopuścił, a nieodbyte spotkanie z dzieckiem może być skumulowane w innym terminie.

Problem dążenia do wprowadzenia opieki wspólnej nad dzieckiem dla rozwodzących się rodziców oraz ulgi w opłatach sądowych dla rodziców, którzy zgodnie opracują Rodzicielski Plan Wychowawczy, jak również propozycje poszerzenia możliwości prowadzenia mediacji rodzinnych, przedstawił Robert Kucharski. Nie dało się zauważyć wątpliwości w stosunku do opracowywanej przez Sejmową Komisję Przyjazne Państwo ustawy o opiece wspólnej, której niedociągnięcia i uwagi zostały przedstawione na piśmie Panu Ministrowi.

Fakt niewypełniania należycie prawa, stosowane praktyk dyskryminacyjnych w sądach, wpływ wadliwych opinii RODK, a czasem spreparowanych opinii biegłych na wyroki sądowe, oraz potrzeba szkolenia sędziów, często z małym stażem i brakiem doświadczenia życiowego, był tematem wystąpienia mec. Rafała Wąworka, który ocenia temat dyskryminacji ojców z praktycznego, adwokackiego punktu widzenia.

Potrzeba gruntownych zmian w działalności RODKów, opracowania bardziej rygorystycznego kryterium doboru psychologów tam pracujących, ustalenia nadrzędnych zasad prowadzenia badań oraz problem wielości absurdów diagnostycznych, ujawnionych w opiniach z RODKów, przedstawiła dr Barbara Gujska. Jednocześnie poruszono również temat niewybrednych paszkwili tamtejszych pracowników na zespół, który z ramienia naszego Centrum dokonał kontroli tych instytucji, balansujących poza wszelką kontrolą oraz używający nienaukowych metod badawczych. Tym razem opracowany podczas Działań Strażniczych Raport RODK, został złożony osobiście na ręce Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z jednoczesnym wskazaniem na nowe fatalne przypadki opiniowania przez część pracowników we wspomnianych ośrodkach. Dr Barbara Gujska poruszyła również temat częstej psychomanipulacji oraz preparowania opinii w zakresie fałszywych oskarżeń o molestowanie, jako plagę obecnej walki kobiet z mężczyznami, co uchodzi niestety bezkarnie tym, co fałszywie oskarżają i tym, co stosują niedozwolone metody wymuszające na dzieciach i in. odpowiednie zachowania czy zeznania.

Osobną informację na temat tego spotkania zamieszcza również dziennik Rzeczpospolita„Ojcowie u ministra”.

Rafał Wąworek

Adwokat